Novinky v obchode - Tolerancia kruhovitosti - ± 0,01 mm