Novinky v obchode - Tolerancia kruhovitosti - ± 0,03 mm